FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Reportáže : Tìsná porážka zamrzí
pidal Dugi 28.05.2014 21:09
Zápas proti týmu www.odbilla.cz "B" nebyl snadný. Pøedevším kvùli pomìrnì vyhecované atmosféøe a vlivem nìkterých rozporuplných výrokù sudího. V zápase jsme dvakrát dotahovali, ale nakonec nám nebyl pøán ani jeden bod za remízu. Prohráli jsme 2:3.

Reportáže
vzkaz (2)

 

Reportáže : Bez gólu se vyhrát nedá
pidal Dugi 14.05.2014 21:14
Jsou zápasy, kdy se daøí a do brány spadne všechno, do èeho kopnete. Pak jsou ale také zápasy, kdy se mùžete stavìt na hlavu a stejnì máte smùlu, protože gól nedáte. Náš tým si v zápase proti týmu POLOCHAUSTRALAN vybral právì druhou zmínìnou možnost. Když se k tomu pøidal i nejistý výkon brankáøe, byla z toho nakonec porážka 0:4

Reportáže
vzkaz (0)

 

Reportáže : Zápas o nervy jsme nakonec vyhráli
pidal Dugi 02.05.2014 21:10
Že bude zápas s týmem ŽST "C" vyhecovaný jsme vìdìli už nìkolik týdnù dopøedu - právì do nìj od nás pøestoupil Filip Novák, takže na obou stranách byla zvýšená motivace. Samotný zápas mìl ale jiného hlavního hrdinu - Patrika Svobodu, který zatížil konto soupeøe èistý hattrickem i pøesto, že pùvodnì vùbec nemìl nastoupit. Hlavnì jeho zásluhou jsme zvítìzili 4:3

Reportáže
vzkaz (1)

 

Reportáže : Dvouciferný výprask
pidal Dugi 02.05.2014 17:29
Ve ètvrtém kole se nám vùbec nedaøilo. Náš tým trápily absence hráèù i i ti, kdo do zápasu zasáhli nebyli v optimální formì. Brunclík se mohl v bránì rozkrájet a stejnì by to na body nestaèilo. FC Steak House Na Kalvárii "B" byl zkrátka jednoznaènì lepší ve všech smìrech a po zásluze zvítìzil 1:10

Reportáže
vzkaz (0)

 

Informace : Pozvánka na ŽST"C"
pidal Dugi 30.04.2014 23:57
Jak si náš tým poradí s desetibrankovým nášupem v minulém zápase? Hodí naši hráèi za hlavu všechny problémy? Èeká nás céèko týmu ŽST - momentálnì devátý tým v tabulce, který na nás zatím ztrácí tøi body. Pokud prohrajeme, pøijdeme o náskok. Soupeø má prozatím skóre 6:16, což by mohlo svìdèit našim støelcùm. Ale jak to bude doopravdy, to uvidíme ve ètvrtek 1.5. od 18:00 na høišti Rošického.

Informace
vzkaz (0)

 

Informace : Pozvánka na FC Steak House Na Kalvárii "B"
pidal Dugi 23.04.2014 23:29
Ètvrté kolo nám pøivádí do cesty celek FC Steak House Na Kalvárii "B", kterému momentálnì patøí desátá pøíèka v tabulce. Steak house zatím neuhrál ani bod a má skóre 3:8. V prvním kole jeho hráèi nestaèili na ŽST "C" (2:3), ve druhém pak na POLOCHAUSTRALAN (1:2) a v minulém kole opìt podlehli www.odbilla.cz "B" v pomìru 0:3. Èeká nás tedy soupeø, který sice dává málo gólù, ale také jich mnoho nedostává. Jak si náš tým poradí s absencí Miroslava Bendy? To uvidíme už ve ètvrtek 24.4 na høišti Rošického od 19:00.

Informace
vzkaz (1)

 

Reportáže : Doèkalùv gólostroj a Bruclíkova nula
pidal Dugi 22.04.2014 12:39
Zápas tøetího kola mìl dvì jasné hvìzdy - Jiøí Doèkal se prostøílel k pìti gólùm a Jan Brunclík v bránì naopak udržel èisté konto. Díky této dvojice a samozøejmì i všem ostatním hráèùm jsme vyhráli vysoko 6:0 . Jediné, co nás ale na zápase mrzí je zranìní kanonýra Bendy, který si bohužel nešastnì obnovil zranìní kotníku a bude našemu týmu nìkolik týdnù chybìt.

Reportáže
vzkaz (0)

 

Informace : Pozvánka na FC Hranatá Koule "B"
pidal Dugi 17.04.2014 00:10
Tøetí kolo už klepe na dveøe. Naším soupeøem bude tým FC Hranatá Koule "B", který momentálnì se skóre 4:10 a nula body okupuje pøedposlední místo v tabulce. Hranatá koule podlehla v prvním kole Polochaustralanu 2:5 a ve druhém kole nestaèila ve stejném pomìru na B-tým odbilla.cz. Náš spoleèný duel vypukne ve ètvrtek 17.4. v 18:00 na høišti Rošického.

Informace
vzkaz (0)

 

Reportáže : První body!
pidal Dugi 16.04.2014 22:23
Po porážce v prvním zápase sezóny jsme udìlali v týmu nìkolik drobných zmìn a výsledek se dostavil. Druhé kolo nám pøineslo tøi body za výhru 4:2. Dvìma góly k výhøe pomohl Ondøej Karša, gól a nahrávku zaznamenal Jiøí Doèkal. Kdo ví, možná tahle výhra nastartovala bodovou šòùru.

Reportáže
vzkaz (0)

 

Informace : Pozvánka na SSC Rock Club Jihlava
pidal Dugi 09.04.2014 23:30
Vstup do sezóny se nám úplnì nepodaøil, ale to nemusí nic znamenat. Hned ve druhém kole totiž mùžeme své zaváhání napravit. Èeká nás SSC Rock Club Jihlava, který na podzim vyhrál osmou ligu. V prvním duelu však podlehl týmu www.odbilla.cz "B" v pomìru 0:4. Oba týmy tedy mají ve druhém kole co napravovat. Jak zápas dopadne se dozvíme ve ètvrtek 10.4. na høišti Rošického. Zápas zaèíná v 19:00.

Informace
vzkaz (0)

 

           star novinky...
Nepovedený vstup do sezóny První body!
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0005


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...