FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Reportáže : Jiøí Doèkal vs.Steak house = 4:3
pidal Dugi 04.10.2013 20:18
A vzpomínám jak vzpomínám, nemùžu si vybavit žádné utkání, kdy by v našem vítìzném zápase zaznamenal úplnì všechny góly náš hráè. A vida, dnes jsme se doèkali. Jiøí Doèkal se potkal s fantastickou formou a svými ètyømi góly rozhodl o výhøe 4:3. Skvìlý výkon ale podal celý tým, který musel bojovat i s tím, že jsme nemìli nikoho na støídání.

Reportáže
 

 

           star novinky...
Bláznivý zápas s remízovým koncem Pozvánka na RC Maòana "B"
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0046


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...